OUR COMBINED

PUTTENHAM

or

PUTNAM

(a)

         (b)

                  (c) Jonathon Puttenham (1787-    ) married  Sarah Johnson (abt.1790-    )

                            (d) Hannah Blanche Putnam or Puttenham (1813-1900) UK-NZ married  Robert Eagle (1812-1879) UK-NZ

                                     (e) Hannah and Robert's children under Combined Eagle Tree

                            (d) Anne Puttenham (1813-     )

                            (d) Emma Puttenham (1817-    )

                            (d) Samuel Puttenham (1818-    )

                            (d) Mary Puttenham (1820-    )

                            (d) Jonathon Puttenham (1825-    )

                            (d) John Putenham (1825-     )


      

         

Copyright © . All rights reserved.
This web is powered by Ewisoft Website Builder